• Contact
 • Rapoarte de Activitate
 • Ogranigramă
 • Atribuții
 • Cadru legislativ
 • Activități ale Poliției Locale Iernut
 • Adresa:

  • Strada Dacia Traiana, nr. 6
  • Oras: Iernut
  • Judetul: Mures
  • Cod: 545 100

   

  Telefon

  • Patrula mobila: 0727 311 142, de Luni pana Vineri, intre orele 06:00-22:00
  • Birou: 0724 029 153
  • Email: politialocalaiernut@yahoo.com
 • SOCOL CORNEL – Sef Serviciu

  BUDIAN PAUL AURELIAN – Politist Local

  DREGHICI NICU VALENTIN – Politist Local

  MARGINEAN IOAN NICU –  Politist Local

  POPA IOAN RAUL – Politist Local

  CATANA VIOREL TIBERIUS – Politist Local

  SABAU IOAN –  Politist Local

  SAND LIVIU – Politist Local

  SZEP LAJOS – Personal Contractual-Paznic

 • În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfăşoară următoarele activităţi:

  a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
  b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  c) acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
  d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
  e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
  f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
  g) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
  h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

  MENTIUNE: In executarea tuturor atributiilor de serviciu politistii locali actioneaza pentru prevenirea savarsirii de infractiuni contra avutului public sau privat, iar in caz de constatare in flagrant a unei fapte penale, procedeaza conform prevederilor art. 293 din Codul de Procedura Penala, insa nu pot efectua acte procedurale(cercetare la fata locului, audieri de persoane si alte acte) acestea fiind atributii exclusive ale lucratorilor de politie judiciara din POLITIA ROMANA si se executa sub supravegherea procurorului.Asadar in cazul in care persoanele fizice sau juridice sunt victime ale unei infractiuni, acestea trebuie sa se adreseze POLITIEI ROMANE.

  Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară următoarele activităţi:

  a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
  b) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
  c) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
  d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
  e) veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
  f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;
  g) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
  h) veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
  i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
  j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor lit. a) – i).

  Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi:

  a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
  b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
  c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
  d) colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  e) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
  f) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
  g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice;
  h) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

  Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal desfăşoară următoarele activităţi:

  a) constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
  b) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
  c) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
  d) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
  e) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

  Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor desfăşoară următoarele activităţi:

  a) cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;
  c) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

  Personalul contractual care execută activităţi de pază are următoarele atribuţii specifice:

  a) verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
  b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
  c) supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
  d) nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
  e) verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
  f) în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
  g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

 • Legislaţie:

  • Constituţia României
  • LEGE nr. 155/2010 – Republicata , Legea Poliţiei Locale
  • HOTĂRÂRE Nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
  • LEGE Nr. 61 din 27 septembrie 1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  • LEGE Nr. 12 din 6 august 1990 *** Republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite
  • LEGE Nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
  • HOTĂRÂRE Nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
  • ORDONANŢĂ Nr. 99 din 29 august 2000 *** Republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
  • ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
  • LEGE Nr. 333 din 8 iulie 2003 *** Republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  • LEGE Nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
  • LEGE Nr. 60 din 23 septembrie 1991 *** Republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  • LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
  • LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
  • LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
  • LEGE Nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
  • LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii
  • H.C.L. nr. 9/31.01.2011 privind aprobarea infiintarii Serviciului Politia Locala Iernut, fara personalitate juridica, in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Iernut
  • H.C.L. nr. 29/25.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Iernut
  • H.C.L. nr. 154/22.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de gospodarire a orasului Iernut si a satelor apartinatoare
 • Campanie de combatere a cersetoriei pe raza UAT Iernut – 2022