DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA IERNUT

 

Direcţia de asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fara personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local Iernut, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, infiintata prin HCL nr.118/29.07.2019, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala.

Direcţia de Asistenţă Socială a orașului Iernut, este acreditata conform Certificatului de Acreditare (seria AF, nr. 006828), eliberat de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, la data de 09.07.2020.

Sediul social al Direcţiei de Asistenţă Socială este în orașul Iernut, str. Dacia Traiană, nr.6 A, jud. Mureş. Institutia își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin H.C.L. nr. 147/30.09.2019 și a prevederilor legale în vigoare.

In cadrul Direcției de Asistenţă Socială – oraşul Iernut, functioneaza următoarele compartimente:

 • Compartimentul Asistenta Medicala si Monitorizare Asistenti Personali
 • Compartiment Servicii Sociale
 • Compartimentul Asistenta Sociala
 • Compartiment Asistenta Medicala Comunitara
 • Compartimentul Protectia Copilului si Autoritate Tutelara
 • Compartiment Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala
 • Compartiment Cabinet Medical Scolar.

 

Programul de lucru al Direcţiei de Asistenţă Socială

De luni pana joi intre orele:  07:00 – 15:30

Vineri intre orele:                    07:00 –  13:00

 

DATELE DE CONTACT
0265 471410 interior 232 si 233

 

Hot.147-30.09.2019-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Iernut

 • Servicii sociale
 • Rapoarte de activitate
 • Protectia Copilului
 • Alocația de stat pentru copii
 • Alocația pentru susținerea familiei
 • Indemnizația lunară și stimulent inserție
 • Ajutor social/POAD
 • Stimulent educațional
 • Măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • Persoane cu handicap
 • Locuinţa socială
 • Zile internaționale
 • Anunturi
 • Acte necesare, Documente
 • Adeverinte
 • Cereri
 • Declaratii
 • Legislatie
 • SERVICII SOCIALE

       In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Iernut, functioneaza Serviciul Social Comunitar (cod 8899 CZ-PN-V conform Nomenclatorului serviciilor sociale), care a fost infiintat prin HCL nr. 181/21.12.2015.

  Scopul infiintarii acestui serviciu este de a raspunde nevoilor sociale, individuale si de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociale, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii beneficiarilor si se adreseaza persoanelor adulte.

  Prin Serviciul Social Comunitar sunt acordate servicii de informare a potentialilor beneficiari, a autoritatilor publice si a publicului larg despre domeniul de activitate, de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor acestora si a drepturilor omului in general. De asemenea este promovata participarea sociala prin derularea de activitati de sensibilizare si informare a populatiei.

  Serviciile sunt acordate de catre persoane cu studii de specialitate: asistent social, asistent medical si mediator sanitar.

  Facilitati:

  • Informare, consiliere si orientare catre alte servicii de specialitate pentru obtinerea gradului de handicap – se informeaza beneficiarul despre depunerea documentelor necesare intocmirii dosarului de incadrare in grad de handicap, se ofera datele de contact ale institutiei de la nivel judetean (DGASPC Mures) unde se va depune dosarul dupa efectuarea anchetei sociale;
  • Informare si consiliere privind accesul la o locuinta sociala – se preia dosarul solicitantului care cuprinde documente ce evidentiaza situatia de dificultate a persoanei/familiei si se colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru facilitarea accesului la o locuinta sociala cu chirie accesibila;
  • Asigura educaţie extracurriculară – educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea bolilor transmisibile; informare si consiliere privind combaterea consumului de alcool si substante psihotrope (halucinogene, stupefiante etc.);
  • Informare si consiliere privind prevenirea si combaterea unor comportamente care pot conduce la cresterea riscului de excluziune sociala de tipul: violenţă în familie, traficul de persoane, delincvenţă etc;
  • Informare si sprijin in vederea procurarii actelor de identitate;
  • Furnizorul acorda servicii conform Planului de Interventie prin care se stabilesc activitatile realizate in sprijinul unei persoane, unei familii/gospodarii sau unui grup.
  • Realizeaza campanii de colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale (articole de imbracaminte si incaltaminte)  şi alimentare;
  • Intreprinde activitati de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate prin derularea de campanii in comunitate de constientizare si sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune sociala, respectarea drepturilor sociale si promovarea masurilor de asistenta sociala.

  PROGRAM DE DERULARE A ACTIVITĂŢILOR:

  DE LUNI PANA VINERI  INTRE ORELE: 08:00 – 11:00

   

  Adresa Serviciului Social Comunitar  – 

   orașul Iernut, str. Dacia Traiană,   nr.6 A, jud. Mureş                    

   

  Telefon 0265 471410 interior 232 si 233

   

  SERVICIUL SOCIAL COMUNITAR DOCUMENTE AUDIO:

  1Cod_de_etica_al_personalului

  2Carta_drepturilor_beneficiarului

  3Procedura_privind_identificarea_semnalarea_si_solutionarea_cazurilor_de_abuz_si_neglijenta

  4Regulament_de_organizare_si_functionare_a_serviciului_social_furnizat_in_comunitate

  5Raport_de_activitate_anual_al_serviciului_social_comunitar_Iernut

  6Materiale_Informative_ale_Serviciului_Social_Comunitar

   

 • RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA IN PERIOADA 01.01.2022 – 31.12.2022

  RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

  RAPORT DE ACTIVITATE al Directiei de Asistenta Sociala in perioada 01.01.2020-31.12.2020

 • PROTECTIA COPILULUI

   

  Respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului sunt reglementate prin Legea 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

   

  Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

  ART. 104 din Legea 272/2004

  (1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.

  (2) Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

  (3) Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

  (4) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

  Articolul 105

  (1) Persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

  (2) Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni.

  (3) Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (3).

  (4) Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în fața instanței.

  (5) La cerere se atașează acte din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).

  (6) Cererea se soluționează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluționarea cererii de delegare a drepturilor și îndatoririlor părintești se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia.

  (7) Hotărârea va cuprinde menționarea expresă a drepturilor și îndatoririlor care se deleagă și perioada pentru care are loc delegarea.

  (8) Pentru situația prevăzută la alin. (2), după ce instanța hotărăște delegarea drepturilor părintești, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea și creșterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situații de conflict, neadaptare sau neglijență în relația cu minorul.

  (9) Instanța de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinților sau tutorelui, precum și primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorității părintești.

 • Alocaţia de stat pentru copii

   

  Alocatia de stat pentru copii se acorda conform Legii nr. 61/1993, republicată.

  Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani. Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii prevăzuţi la alin. (3) care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

  Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

  Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare.

  Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.

  Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal, în cuantumurile prevăzute la art. 3.

  (4) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

  (5) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).

              Stabilirea dreptului de alocaţie de stat

  Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept. Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) – (3).    După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

  Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. In cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

  În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat.  Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la agenţia teritorială.

   

  Legea 61din 1993 republicata, privind alocatia de stat pentru copii

 • Alocatia pentru sustinerea familiei

   

  Începând cu data de 01.01.2011 a fost  adoptată Legea  nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea  familiei, data la care a fost abrogata Ordonanța de Urgență nr.105/2003, privind alocația familială complementară de  susținere pentru  familia monoparentală.

  Principalele prevederi ale  noului act normativ sunt:

  Stabilirea  limitei maxime de venituri  până la care se acordă alocația la 530 lei/ membru de familie.

  Familiile care au în întreținere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

  Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

  Pot beneficia de alocaţie pentru susţinerea familiei:

  1. familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România;
  2. familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  3. a)sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  4. b)sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
  5. c)sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

  Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în funcţie de venituri şi de numărul copiilor din familie.

  CEREREA se completează potrivit “Formularului de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere” aprobat prin Normele metodologice

  • Actele doveditoare sunt:

  ► privind componenţa familiei

  ► privind veniturile familiei

  ► adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii.

  Pentru familiile ai căror copii sunt de vârstă şcolară, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se poate diminua pe o perioadă de 3 luni în raport cu numărul de absenţe înregistrate de fiecare copil în parte:

  ►     cu 20% pentru fiecare copil cu un număr de 10 absenţe,

  ►    cu 50% pentru fiecare copil cu un număr de 20 absenţe,

  ►      La mai mult de 20 absenţe acordarea alocaţiei se suspendă.

  În vederea stabilirii dreptului, primarii dispun efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situaţiei socio-economice a familiei. Dacă ancheta socială nu confirmă cele declarate de solicitant cu privire la componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute, atunci dreptul la alocaţie poate să nu fie acordat.

   

  Legea nr. 277din 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, actualizata

 • Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului,

  acordarea stimulentului de inserție pentru creșterea copilului

   

  Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se acorda in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Prevederile actului normativ reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată.

  (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

  (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

  (2) Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserţie se acordă astfel:

  1. a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
  2. b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile 31 alin. (1) şi (2).

  (3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

  (4) Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserţie se stabileşte la 650 lei.

  (5) Pentru drepturile ulterioare datei prevăzute la alin. (4), cuantumul stimulentului de inserţie prevăzut se majorează prin hotărâre a Guvernului.

  Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

  Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligaţia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoţite de documentele justificative, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.

  Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

  Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

  Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:

  1. a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
  2. b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
  3. c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
  4. d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a) – c).

  (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se suspendă începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii:

  1. a) persoana îndreptăţită este decăzută din drepturile părinteşti;
  2. b) persoana îndreptăţită este îndepărtată, conform legii, de la exercitarea tutelei;
  3. c) persoana îndreptăţită nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
  4. d) persoana îndreptăţită nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
  5. e) persoana îndreptăţită execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv o perioadă mai mare de 30 de zile;
  6. f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
  7. g) persoana îndreptăţită a decedat;
  8. h) copilul nu mai este încadrat într-un grad de dizabilitate sau, după caz, persoana îndreptăţită este încadrată în alt grad de dizabilitate;
  9. i) timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

   

 • AJUTORUL SOCIAL

  Ajutorul social se acordă persoanelor singure sau familiilor cu reședința legală în România dacă venitul net lunar al persoanei singure sau al familiei este mai mic decât venitul minim garantat.

  Beneficiază de ajutor social și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință aflate în situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au mai solicitat ajutorul social de la alte primării. Persoanele fără locuință beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială din cadrul comunei/orașului/sectorului în care locuiesc.

  Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a primi ajutor social?

  Pentru a primi ajutorul social, atât familiile, cât și persoanele singure cu vârsta de peste 18 ani al căror venit net lunar este mai mic decât venitul minim garantat nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți precum:

  • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței proprii;
  • terenuri din jurul locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 metri pătrați (mp) în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;
  • autoturism(autoturisme) și/sau motocicletă(motociclete) cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;
  • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
  • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;
  • depozite bancare cu valoare de peste 3.000 RON;
  • suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 EUR pentru persoana singură, respectiv 2.500 EUR pentru o familie;
  • altele, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

  Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

  Pentru a primi ajutorul social, cel puțin unul dintre membrii familiei beneficiare care este major, apt de muncă și care nu urmează o formă de învățământ la cursuri de zi, are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. În cazul în care această persoană își pierde temporar sau definitiv capacitatea de muncă, obligația de a presta munca de interes local poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului.

  La stabilirea venitului net lunar al persoanei singure sau al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care persoana, respectiv membrii familiei le-au realizat în luna dinaintea depunerii cererii. Aceste venituri le includ și pe cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, ca de exemplu pensiile, indemnizațiile de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

  Nu se iau în considerație alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bugetul personal complementar, stimulentele educaționale pentru încurajarea participării la educația preșcolară a copiilor provenind din familii defavorizate, bursele de studiu, bursele vocaționale, sumele acordate copiilor cu nevoi educaționale speciale, stimulente pentru învățare și sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, sume ocazionale acordate din bugetul statului sau bugetele locale cu titlu de compensare sau sprijin financiar extraordinar pentru situații excepționale, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de lucrătorii zilieri.

  Persoanele care sunt apte de muncă, dar nu au venituri din salarii sau din alte activități sunt luate în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pe baza căruia se calculează venitul net lunar al familiei numai dacă dovedesc că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenție.

  Refuzul unei oferte de loc de muncă sau refuzul de a lua parte la un curs de formare profesională în vederea ocupării unui loc de muncă, la cursuri de calificare/reprofesionalizare oferite de agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă determină încetarea dreptului la ajutor social. În acest caz, familia sau persoana respectivă poate solicita din nou ajutorul după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutor social.

  Pentru a obține ajutor social, persoana singură sau reprezentantul familiei trebuie să depună un dosar format dintr-o cerere, o declarație pe propria răspundere și actele care dovedesc componența familiei și veniturile membrilor acesteia, dacă este cazul. Dosarul se depune la primarul localității/sectorului unde locuiește persoana singură sau familia.

  Primarul dispune efectuarea unei anchete sociale în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și apoi emite o dispoziție de acordare sau de respingere a ajutorului social în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anchetei sociale.

  În cazul în care se emite dispoziția de acordare, ajutorul social se plătește începând cu luna următoare depunerii cererii prin mandat poștal, în cont curent personal sau în cont de card, în funcție de preferința beneficiarului.

  După stabilirea acestui drept, primarii dispun efectuarea de anchete sociale o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

  Din suma cuvenită ca ajutor social nu se rețin impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, dar se reține prima de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, a alunecărilor de teren sau a inundațiilor.

  Beneficiarul unic al ajutorului social, precum și membrii familiei acestuia care beneficiază de ajutor social sunt persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, dar scutite de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate.

   

  Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, actualizata

   

  Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

   

   

   

  Prin ordonanţa de urgenţă nr. 84/2020 se  stabilesc unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:

  1. a) distribuirea de ajutoare alimentare – lipsa alimentelor de bază;
  2. b) distribuirea produselor de igienă;
  3. c) asistenţa tehnică.

   

  Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

  1. a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

  Situaţia temporară de vulnerabilitate se justifică de către autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

  Acordarea de sprijin categoriilor de persoane prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează numai în cazul în care există stocuri de alimente şi produse de igienă după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Apartenenţa persoanelor care locuiesc în aşezările informale se stabileşte prin ordin al prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia este situată aşezarea informală, pe baza listelor comunicate de primar.

  Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

  Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, precum şi persoanele din cadrul familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, care la data distribuirii ajutoarelor alimentare nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), sunt adăugate de către primar pe respectivele liste.

  Persoanele care aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) şi care la data distribuirii ajutoarelor alimentare şi/sau a materialelor de bază se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu au dreptul de a primi ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

  Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.

  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.

   

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 84/2020 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 115/2020 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

  • CE SUNT TICHETELE

  Un sprijin din partea Guvernului României prin Programul Operational Ajutorare a Persoanelor Defavorizate cofinantat prin Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane ce asigură masă caldă în fiecare lună, pentru aproximativ 300.000 de persoane din categorii sociale defavorizate. Tichetele sunt emise si distribuite numai pe suport electronic.

  • CE VALOARE AU ȘI CUM SE POT FOLOSI?

  Valoarea nominală a unui tichet este de 180 lei/lună.
  Acestă valoare nu este impozabilă iar valabilitatea tichetului social pe suport electronic este de 1 an de la data alimentari acestuia pe suportul electronic.

  • UNDE SE POT FOLOSI?

  Aceste tichete pot fi folosite doar la unitățile afiliate care au încheiat un contract/ protocol/acord cu unitatea emitenta pentru acest tip de tichete.

  ·        CINE ACORDĂ TICHETELE?

  Tichetele sunt oferite de Guvernul României prin Programul Operational Ajutorare a Persoanelor Defavorizate cofinantat prin Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane.

  ·        CINE EMITE TICHETELE?

  Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi emise doar de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice. Sodexo este una dintre aceste unități autorizate.

  ·        CINE DISTRIBUIE TICHETELE?

  Partenerii Guvernului în acest proiect sunt Prefectura și Autoritatile Administrației publice locale. Ei întocmesc listele cu destinatarii finali, le certifică eligibilitatea pentru a beneficia de tichete și se ocupă cu distribuirea acestora.

  • DOAR LA UNITATILE PARTENERE

  Tichetele sociale pot fi folosite doar la unitățile afiliate, în baza buletinului de identitate.

  • CINE SUNT DESTINATARII FINALI ?

  Exista doua categorii de persoane defavorizate ce sunt eligibile pentru aceste tichete:

  1. Persoanele care au venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari (800 lei lunar), în varsta de 75 de ani impliniti sau mai mult.
  2. Persoane/familii fara adapost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales monoparentale.
  • UNDE POT BENEFICIA DE MASA CALDA?

  Destinatarii finali pot utiliza tichetele sociale în reteaua unitatilor afiliate cu care emitentii au incheiat contracte in acest scop.

  • NU SE SCOT BANII DE PE CARD

  Tichetele electronice pentru mese calde nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Unităților partenere le este strict interzisă acordarea de rest de bani la tichetele electronice pentru masa caldă.

 • Stimularea participării în învăţământul preşcolar

  a copiilor provenind din familii defavorizate/

  Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale

   

  Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate se realizeaza in conformitate cu Legea nr. 248/2015. În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale. Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.

  Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie. Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

  1. a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

  (1) Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Pentru eficientizarea măsurii de stimulare a accesului în învăţământul preşcolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educaţionale se acordă sub forma tichetelor sociale.

  (3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi şi destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional în conformitate cu prevederile prezentei legi.

  (4) Tichetele sociale se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente. Procedura de emitere şi modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin**) comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

  (5) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.

  (6) Unităţile care emit tichete sociale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

  Unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora sunt stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 133/2020 din 7 august 2020.

  Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:

  1. a) acordarea de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
  2. b) asistenţă tehnică.

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă Schema naţională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, denumită în continuare S.N.S.E.D.

  (2) Destinatarii finali sunt:

  1. a) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
  2. b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
  3. c) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.

  (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

  1. a) utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  2. b) solicitarea şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional sau pentru fracţiuni din acestea;
  3. c) refuzul nejustificat al unităţilor afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi beneficiarul acestora;
  4. d) emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către alte entităţi decât cele selectate de către Ministerul Fondurilor Europene;

  e) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional contra unei fracţiuni de preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

 • Măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

   

  Măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece se acorda in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 70/2011.

  Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecţie socială a populaţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece, precum şi a modului de facturare şi plată a energiei termice.

  Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporţie de 100%.

  Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, 9, 10 şi art. 11 alin. (1), se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

  Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2).

            În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

  În aplicarea prevederilor alin. (4) primarul stabileşte dreptul solicitând informaţii pe bază de protocol altor instituţii/autorităţi sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitanţilor. În situaţia în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială.

  Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.

  În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat, pentru respectarea prevederilor art. 10 alin. (4). Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.

  1) Pentru energie termică, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

  (6) În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9, 10 şi 11 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

  1. a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
  2. b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
  3. c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

  Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) şi (4) aplicându-se corespunzător.

  Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzute la art. 11 alin. (2), până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social.

  Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

  Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.

  Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se efectuează o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.

  Data plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar, prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor.

  Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

  Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data prevăzută la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (7), pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.

  Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se poate stabili şi în natură prin acordarea de lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în cantitate cel puţin echivalentă cu cea care ar fi putut să fie achiziţionată de beneficiar în baza ajutorului acordat în bani.

  În contextul măsurilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare, prin care au fost adoptate măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluziunea socială a unei părți din pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România, de la data de 1 septembrie 2020 a fost majorată indemnizația socială pentru pensionari cu 14%, de la 704 lei la 800 lei, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.

   

  CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE Nr

  Ajutor-pentru-consumatorul-vulnerabil-18.10.2021

  Informatii-utile-Masuri-de-sprijin-conform-legii-nr.-226-din-2021-consumatorul-vulnerabil-18.10.2021

  AFISARE 1 Nr

  AFISARE Nr

 • Persoanele cu handicap

   

  Prin Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.

      Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

  De dispoziţiile prezentei legi beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.

  Drepturile persoanelor cu handicap

  Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

  1. a) ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
  2. b) educaţie şi formare profesională;
  3. c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
  4. d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
  5. e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
  6. f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
  7. g) asistenţă juridică;
  8. h) facilităţi fiscale;
  9. i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

  (1) Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

      (2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal.

  Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau adult cu handicap are următoarele obligaţii principale:

  1. a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
  2. b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
  3. c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
  4. d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  5. e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;

  f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

   

  Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata

 • Locuinţa socială

   

  Prin Legea nr. 114/1996 din 11 octombrie 1996, republicată, Legea locuinţei, se reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor.

  Construcţiile de locuinţe sociale se pot realiza, în orice localitate, pe amplasamentele prevăzute în documentaţiile de urbanism şi în condiţiile prezentei legi. Constituirea fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi prin reabilitarea unor construcţii existente. Consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective.

  Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. Locuinţele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11. Locuinţa socială se realizează cu respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor stabilite în limita suprafeţei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege. Pentru locuinţele care se realizează prin reabilitarea construcţiilor existente se consideră obligatorii numai prevederile legate de dotarea minimă.

  Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Beneficiarii locuinţelor sociale nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinaţia spaţiului închiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz.

  În cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuinţelor de sprijin la nivelul unei autorităţi ale administraţiei publice locale este, timp de cel puţin un an, constant mai redus decât numărul locuinţelor de sprijin aflate în proprietatea autorităţii administraţiei publice locale, aceasta poate aproba închirierea locuinţelor de sprijin şi altor categorii de solicitanţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

  Nu pot beneficia de locuinţe de sprijin, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:

  1. a) deţin în proprietate o altă locuinţă;
  2. b) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.
 • ZILE INTERNATIONALE

   

  • Ziua internațională a copilului este sărbătorită anual pe 1 iunie, înființata în noiembrie 1949la Paris și sărbătorită pentru prima dată în anul 1950.
  • Sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului pe 20 noiembrie – O zi pentru a ne reimagina un viitor mai bun pentru fiecare copil.
  • Ziua Internațională a femeii (denumită generic Ziua femeii) este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și lupta împotriva discriminării și violenței care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii.
  • 1 Octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice. 1 octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru seniorii noştri şi cei din întreaga lume, ci pentru noi toţi, cei care trebuie să le arătăm respectul şi preţuirea pentru eforturile şi realizările lor. De ziua seniorilor, vă urez din toată inima multă sănătate, o viaţă mai bună şi, împreună cu generaţiile ce ne urmează, să dăm ani vieţii, şi, mai ales, viaţă anilor
  • Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este organizată anual la data de 3 decembrie începând din 1992 de Organizația Națiunilor Unite pentru a sprijini persoanele cu dizabilitățiAcesta este sărbătorită cu diferite grade de succes în întreaga planetă. Respectarea zilei are ca scop promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilități și mobilizarea suportului pentru demnitatea, drepturile și bunăstarea persoanelor cu dizabilități. Se urmărește, de asemenea, a se crește gradul de conștientizare asupra beneficiilor ce pot rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilități în fiecare aspect al politic, social, economic și cultural de viață.
  • Ziua Internaționala a Romilor este sarbatorita in data de 8 aprilie. Pentru perioada 2021-2027, acțiunile întreprinse se vor axa pe educație, ocuparea forței de muncă, asistență medicală, locuințe și documentele de stare civilă, precum și pe aspecte transversale ce contribuie la egalitatea de gen și la combaterea discriminării. 
  • Pe 17 martie sărbătorim ZIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI SOCIALE.
  • Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este ziua de 27 ianuarie din fiecare an și este prima comemorare universală a victimelor Holocaustului.
 • Anunturi Directia de Asistenta Sociala

  Anunțuri privind protecția copilului

  Anunturi privind asistenta medicala comunitara

  Anunturi privind ajutorul social/POAD

  Anunturi privind persoanele cu dizabilitati

  Anunturi privind alocatia de sustinere a familiei

  Anunturi privind locuinta sociala

  Anunturi privind incalzirea locuintei

  2021

   

   

   

  2020

  Lista restaurante Card Social MS – 20.01.2020

  Proces-verbal de afisare – 20.01.2021

   

   

   

   

  Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational (gradinita, scoala primara si scoala gimnaziala)

 • Fisa psihopedagogica

  Fisa medicala sintetica pentru copii cu dizabilitati si sau cerinte educationale speciale

  Fisa de evaluare psihologica a copilului cu dizabilitati

  Ancheta sociala si factori de mediu

  Anunt privind documente necesare pentru incadrarea si reevaluarea gradului de handicap a minorilor

  Proces-verbal de afisare – Anunt privind documente necesare pentru incadrarea si reevaluarea gradului de handicap a minorilor

  ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE PENTRU INCADRAREA,REINCADRAREA IN GRAD DE HANDICAP

  ACTE NECESARE OBTINERII UNUI CARD – LEGITIMATIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE – PERSOANE CU HANDICAP Legea nr. 448 din 2006 si H.G. nr. 268 din 2007

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL – Legea nr. 416 din 2001

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCATIE DE STAT PENTRU COPIL

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI – Legea nr. 277 din 2010

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE CRESTERE A COPILULUI – PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE CRESTERE A COPILULUI – PENTRU SALARIATI

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERTIE DUPA INDEMNIZATIE

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL SUB FORMA DE TICHET SOCIAL – Legea nr. 248 din 2015

  Acte necesare pentru depunerea dosarelor – Subventie incalzire

  DOCUMENTELE ce se depun la dosarul de solicitare a locuintei destinate inchirierii pentru tineri, construite prin A.N.L.

  Lista acte justificative pe care solicitantii trebuie sa le prezinte in vederea analizarii cererilor depuse pentru obtinerea unei locuinte sociale in baza Legii nr. 114 din 1996

  OPIS DOCUMENTE ALOCATIE DE STAT – REINTORSI IN ROMANIA DIN SPATIUL UE

  Acte Necesare Pentru Incadrare Grad Handicap Evaluare Caz Nou

 • ADEVERINTA – Anexa nr. 2

 • CERERE pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului, stimulentului de insertie si alocatiei de stat pentru copii – D.A.S. Iernut

  Cerere pentru incuviintare numire curator special – curator special – in vederea reprezentarii, asistarii unui copil minor, persoana bolnava – D.A.S. Iernut

  Cerere pentru numirea unui curator special – reprezentant legal – in vederea reprezentarii, asistarii unui copil minor la incheierea unui act juridic – D.A.S. Iernut

  Cerere rovineta persoane cu handicap – ANEXA NR.1 – D.A.S. Iernut

  Cerere rovineta Insotitor – ANEXA NR.2 – D.A.S. Iernut

  Cerere rovineta asistent personal – ANEXA NR.3 – D.A.S. Iernut

  CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita) – D.A.S. Iernut

  CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta social – D.A.S. Iernut

  CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi – D.A.S. Iernut

  CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINTE DE VENITCERERE pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului, stimulentului de insertie, indemnizatiei lunare, sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii

  CERERE pentru obtinerea cardului – legitimatie pentru locurile gratuite de parcare

  Cerere Acordare Drepturi Asistenta Sociala

 • DECLARATIE – indemnizatie de crestere copil

  DECLARATIE – nu am loc de munca si nu realizez nici un venit, in afara celor declarate

  DECLARATIE A CELUILALT PARINTE (SOT,SOTIE AL,A PERSOANEI INDREPTATITE)

  1. Hotararea de Guvern nr. 867 din 2015 privind aprobarea Nomenclatorului Serviciilor sociale precum si a regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor soci
  2. Hotararea nr. 691 din 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate
  3. Legea 61din 1993 republicata, privind alocatia de stat pentru copii
  4. Legea 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata
  5. Legea nr. 248 din 2015 privind acordarea stimulentului educational, actualizata
  6. Legea nr. 277din 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, actualizata
  7. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, actualizata
  8. Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
  9. Legea nr.114 din 1996 republicata – Legea locuintei
  10. Legea nr.145 din 2020 privind drepturile persoanelor cu handicap
  11. Legea nr.292 din 2011 a asistentei sociale, actualizata
  12. Ordonanta de Urgenta nr.111 din 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
  13. Hot.147-30.09.2019-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al directiei de Asistenta Sociala a Orasului Iernut
  14. Hot.045-30.04.2020-privind Aprobarea Planului Anual De Actiune Privind Serviciile Sociale Administrate Si Finantate Din Bugetul Consiliului Local Al Orasului Iernut Pentru Anul 2020
  15. Hot.071-25.05.2020-privind Aprobarea Strategiei De Dezvoltare A Serviciilor Sociale La Nivelul Orasului Iernut Pentru Perioada 2020-2025