Scurtă descriere a proiectului cu titlul:

“Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice

din orașul Iernut, Primăria, str.1 Decembrie 1918, nr.9, Iernut”

Denumirea beneficiarului: UAT Orașul Iernut

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3209/01.10.2018, cod SMIS 117615

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice, și in sectorul locuintelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Data de începere a proiectului: 01.12.2016; Data finalizării proiectului: 29.02.2020; Perioada de implementare: 39 luni

Valoarea totală a proiectului: 1.614.470,38 LEI din care valoarea eligibilă a proiectului este de 1.271.614,42 lei, iar finanțarea nerambursabilă 1.246.182,12 lei, unde 1.080.872,26 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 165.309,86 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național

Obiectivul general al proiectului: reducerea consumului anual specific de căldură a clădirii reabilitate termic care găzduiește Primăria Orașului Iernut

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Reducerea consumului anual de energie primară cu 69,65% față de consumul inițial.
 2. Reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea surselor regenerabile de energie (centrală pe biomasă).
 3. Aspect urbanistic îmbunătățit pentru clădirea administrativă reprezentativă a Orașului Iernut.

Rezultatele proiectului:

  1. Reducerea consumului total anual specific de energie finală de la 336,800 kWh/m2/an la 102,900 kWh/m2/an
  2. Reducerea consumului total anual specific de energie finală pentru încălzirea spaţiilor de la 297,070kWh/m2.an la 71,470 kWh/m2.an, reprezentând o reducere cu 75,94%
  3. Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 de 46.912,89 kg CO2/an
  4. Reducerea consumului total anual specific de energie finală pentru iluminat artificial de la 17,770 kWh/m2/an la 16,400 kWh/m2/an
  5. Un consum total anual specific de energie finală utilizând surse regenerabile de: 75,37 kWh/m2/an reprezentând 47,32% din total consum de energie primară al cladirii reabilitate
  6. Procentul (%) din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect): 47,32%.
  7. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la începutul implementării: 54,19, la finalul implementării: 7,27
  8. Consumul anual de energie primară (kWh/an) la începutul implementării: 321.727,91, la finalul implementării: 97.648,04
  9. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) la începutul implementării: 22.197, la finalul implementării: 1,82
  10. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: la începutul implementării 419,85, la finalul implementării: 67,13 din care pentru încălzire/răcire la începutul implementării 347,57, la finalul implementării 14,14
  11. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total la începutul implementării: 0, la finalul implementării: 39.200,77, din care:
   •  pentru încălzire/răcire: la începutul implementării 0, la finalul implementării 36.402,32
   •  pentru preparare apă caldă de consum: la începutul implementării 0, la finalul implementării 9.802,51
   •  electric: la începutul implementării 0, la finalul implementării 0.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro