• PRIMAR
 • VICEPRIMAR
 • SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI
 • Numele și Prenumele: NICOARĂ IOAN

  Telefon: 0265 471 410

  E-mail: iernut@cjmures.ro

  Situația familială: căsătorit, 2 copii

  Naționalitate: română

  Sex: masculin

  Agenda de lucru al primarului

   

  Bine ați venit pe pagina oficiala a Orașului Iernut

  Adresez, in calitate de primar al oraşului Iernut, un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestui oraş, al administraţiei publice locale şi al meu personal.

  Dorim să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască oraşul si satele aparţinătoare.

  Cu siguranţă venind in comunitatea noastră veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul locurilor marcate de istorie.

  Totodată, oraşul Iernut oferă diverse oportunităţi de afaceri ce vă vor îndemna să investiţi în comunitatea noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.

  Mă folosesc de acest prilej să adresez multumiri vouă, dragi locuitori ai oraşului Iernut, pentru că aţi avut încredere în mine şi m-aţi sprijinit în realizarea unor proiecte, investiţii foarte importante pentru comunitatea noastră.

  Cu determinare, cu efort şi cu încredere în viitor, împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu vom face tot ce ne stă în putinţă astfel încât să fim mândri de oraşul nostru – Oraşul Iernut.

   

  Experiență profesională

  2008 – În prezent – Primar – Primăria orașului Iernut

  Principalele activități și responsabilități

  Atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii; atributii referitoare la relatia cu consiliul local; atributii referitoare la bugetul local; atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor; alte atributii stabilite prin lege.

   

  2004 – 2008 – Inginer sef de formatie – Apele Romane

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Administrarea lucrarilor hidrotehnice

   

  2000 – 2004 – Viceprimar – Primăria orașului Iernut

  Principalele activități și responsabilități

  Colaboreaza cu primarul; are in subordine compartimentele: gospoderie comunala: salubritate, dezvoltare publica, parcuri si zone verzi, personal administrativ: soferi si portari; conduce serviciile publice locale; supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin orasului.

   

  1991 – 2000 – Ing. Mecanic sef – S.C. NUTRIMUR S.A.

  Principalele activităţi şi responsabilităţi

  Coordonarea activitatilor mecano-energetice

   

  Competente şi abilităţi sociale

  Seriozitate, persoana sociabila si dinamica, adaptarea rapida la modul de lucru si integrare in colectiv.

   

  Competenţe şi aptitudini organizatorice

  Capacitatea de a conduce un proiect, sau echipa, randament excelent de munca in conditii de stres.

   

  Permis(e) de conducere

  Categoria B,C,E

   

  Conform O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  ART. 155
      Atribuţiile primarului
      (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
      a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
      b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
      c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
      d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
      e) alte atribuţii stabilite prin lege.
      (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
      a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
      b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
      c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
      (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
      a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
      b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
      c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
      d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
      (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
      a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
      b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
      c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
      d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
      e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
      (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
      a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
      b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
      c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
      d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
      e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
      f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
      g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
      h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
      (6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
      (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.
      (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.
      ART. 156
      Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului
      (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.
      (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
      ART. 157
      Delegarea atribuţiilor
      (1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
      (2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.
      (3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor.
      (4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii.

   

  Anul Declaratie de avere si interes
  2011 Descarca
  2011 Descarca
  2012 Descarca
  2013 Descarca
  2014 Descarca
  2015 Descarca
  2016 Descarca
  2017 Declaratie de avere si interes 2017 Nicoara Ioan
  2018 Declaratie de avere si interes Nicoara Ioan 2018
  2019 Nicoara Ioan – Declaratie de avere si de interese – pe anul 2019
  2020 Nicoara Ioan – Declarație de avere și de interese – pe anul 2020
  2021 Nicoară I. Ioan – Declarație de avere și de interese – pe anul 2021
  2022 Nicoară I. Ioan – Declarație de avere și de interese – pe anul 2022 – anual pana la 15 Iunie
 • Numele și Prenumele: MĂRGINEAN TEOFIL VASILE

  Telefon: 0265 471 410

  E-mail: iernut@cjmures.ro

  Situația familială: căsătorit, 2 copii

  Naționalitate: română

  Sex: masculin

  Agenda de lucru al viceprimarului

   

   

  Curriculum Vitae

  Conform OU. nr. 57/2019 : Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

  Alte atributii ( conform ROI Iernut ) :

  Viceprimarul oraşului Iernut exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către Primar în condiţiile Legii administraţie publice locale, iar în lipsa primarului din instituţie este înlocuitorul de drept al acestuia în rezolvarea problemelor zilnice.

  Problemele speciale şi alte hotărâri importante, care au o influenţă pe termen mediu şi lung, nu pot fi hotărâte de viceprimar. La sfârşitul suplinirii, viceprimarul este obligat să-l informeze pe Primar despre problemele şi chestiunile importante.

   

  Primarul oraşului, prin dispozitie scrisă, a delegat spre exercitare viceprimarului, următoarele atributii:

  1. a)organizarea şi desfaşurarea activitatilor de control asupra igienei şi salubrizarii localurilor publice şi a produselor alimentare din targuri, piete, locuri publice şi parcurile de distractie şi sa ia masuri operative pentru buna functionare a acestora;
  2. b)asigura masuri pentru intretinerea drumurilor publice din orasul şi implantarea semnelor de circulaţie şi  desfăşurarea normala a traficului rutier şi pietonal;
  3. c)supravegheaza targurile, pietele, locurile şi parcurile de distractii şi ia masuri operative pentru buna functionare a acestora;
  4. d)organizarea şi coordonarea desfaşurarii activitatilor specifice din serviciile publice locale, prin compartimentul de specialitate;
  5. e)organizeaza şi coordoneaza activitatile de gospodarie comunala şi locativa, constructiile de locuinte  in conditiile legale in vigoare;
  6. f)aproba atributiile de serviciu ale salariatilor din conducerea serviciilor date in subordine;
  7. g)vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului şi a ecosistemului din teritoriul administrat de oraş, conform legii şi specificului local;
  8. l)    avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din serviciile §i compartimentele coordonate;
  9. h)semneaza corespondenta emisa de serviciile şi compartimentele date in subordine;
  10. i)propune Primarului masuri de stimulare a salariatilor merituoşi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare impotriva celor vinovati de savarşirea unor abateri, conform prevederilor Codului muncii şi a Regulamentului de ordine interioara;
  11. j)coordoneaza elaborarea proiectelor şi studiilor in domeniile incredintate prin prezentele atributiuni şi le sustine spre aprobare Consiliului local sau alte institutii abilitate de lege pentru aprobare;
  12. k)supravegheaza respectarea prevederilor legale in toate actele şi faptele din sectoarele date in coordonare şi conducere;
  13. r)  duce la indeplinire orice alte dispozitii şi hotarari ale Consiliului local, ale Primarului cat şi pe cele care emana de la legile in vigoare;
  14. s) indruma, coordoneaza si controleaza efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

  ş) coordoneaza si indruma Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan de pe raza orasului Iernut;

  1. t) ia masuri pentru ducerea la indeplinire a mandatelor de executare privind activitatile prestate privind munca in folosul comunitatii, conform OG NR. 55/2002;

  ţ) coordoneaza si raspunde de organizarea si derularea programului PEAD.

  1.         u) inlocuieşte Primarul atunci cand acesta este in concediu de odihna sau medical, in delegatii sau simpozioane interne sau interna^ionale §i in caz de functie vacanta. Inlocuirea Primarului se va face cu respectarea prevederilor Legii administratiei publice locale.

   

  Anul Declaratie de avere si interes
  2015 Descarca
  2016 Declaratie de avere si interes 2016 Marginean Teofil Vasile
  2017 Declaratie de avere si interes 2017 Marginean Teofil Vasile
  2018 Declaratie de avere si interes Marginean Teofil Vasile 2018
  2019 Marginean Teofil Vasile – Declaratie de avere si de interese – pe anul 2019
  2020 Marginean Teofil Vasile – Declarație de avere și de interese – pe anul 2020
  2021 Mărginean I. Teofil-Vasile – Declarație de avere și de interese – pe anul 2021
  2022 Mărginean I. Teofil-Vasile – Declarație de avere și de interese – pe anul 2022 – anual pana la 15 Iunie
 • Nume și Prenume: DORDEA LAURA

  Telefon: 0265 471 240

  E-mail: iernut@cjmures.ro

  Situația familială: căsătorită, 2 copii

  Naționalitate: română

  Sex: feminin

  Agenda de lucru al secretarului general al oraşului Iernut

   

  Studii

  1991-1995 – Liceul Economic Ad-tiv si de Servicii Tg-Mures

  1997-2001 – Universitatea Petru Maior Tg-Mures, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

  2003-2005 – Universitatea Lucian Blaga Sibiu- Studii de Master

  2004-2008 – Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Drept

   

  Experiență profesională

  Iunie 2012 – prezent – Secretar al orasului Iernut

  2002-2003 – Inspector in cadrul Primariei orasului Iernut

  2003 –iunie 2012 – Sef Serviciu Administratie Publica Locala in cadrul Primariei orasului Iernut

   

  Aptitudini și competențe

  – Abilitati de comunicare si negociere a conflictelor, capacitate de analiza si sinteza, sociabila,

  – Capacitate de motivare si sustinere a personalului

  – Fermitate si operativitate.

   

  Hobby – Muzica, lectura; calatoriile

  Permis de conducere  – Categoria B

  Conform OG. nr. 57/2019

  Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

      ART. 242
      Dispoziţii generale aplicabile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
      (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.
      (2) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice sau administrative sau ştiinţe politice ocupă funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitatea studiilor.
      (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă până la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
      (4) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.
      (5) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile părţii a VI-a, titlul II.
      (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) pentru secretarii generali ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale numiţi în condiţiile art. 147 alin. (5) şi art. 186 alin. (5), suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale acestora se fac de către prefect cu respectarea prevederilor părţii a VI-a, titlul II.
      ART. 243
      Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
      (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
      a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
      b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
      c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
      d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
      e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
      f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
      g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
      h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
      i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
      j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
      k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
      l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
      m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
      n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
      o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
      p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
      (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
      (3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
      a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
      b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;
      c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
      (4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:
      a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
      b) data decesului, în format zi, lună, an;
      c) data naşterii, în format zi, lună, an;
      d) ultimul domiciliu al defunctului;
      e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
      f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.
      (5) Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
      (6) Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5).
      (7) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.
      (8) Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:
      a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
      b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.

   

  Anul Declaratii de avere si de interese
  2011 Descarca
  2012 Descarca
  2013 Descarca
  2014 Descarca
  2015 Descarca
  2016 Descarca
  2017 Descarca
  2018 Descarca
  2019 Dordea Laura – Declaratie de avere si de interese – pe anul 2019
  2020 Dordea Laura – Declarație de avere și de interese – pe anul 2020
  2021 Dordea P. Laura – Declarație de avere și de interese – pe anul 2021
  2022 Dordea P. Laura – Declarație de avere și de interese – pe anul 2022 – anual pana la 15 Iunie