REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI IERNUT

Biblioteca Orășenească Iernut face parte din sistemul național de biblioteci din România.

Este o instituţie culturală de drept public, statuată în baza Legii bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată în baza Legii nr.593/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţionează în subordinea Primăriei Orașului Iernut şi sub îndrumarea de specialitate a Bibliotecii Județene Mureș,  respectiv potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de către autoritatea tutelară.

Este o bibliotecă publică cu profil enciclopedic, pusă în slujba comunităţii locale, cu acces nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi la alte surse proprii de informaţii, în scop educativ şi de recreere.

Asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

Funcţionează ca instituţie bugetară non-profit, ale cărei cheltuieli de funcţionare şi investiţii se finanţează de la bugetul Primăriei Orașului Iernut. Poate fi finanţată și de alte persoane juridice de drept public sau privat  precum şi de persoane fizice prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

Biblioteca constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente.

Asigură servicii pentru lectură, studiu, informare şi documentare la sediu şi de împrumut la domiciliu.

Organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

Întocmeşte rapoarte anuale de evaluare a activităţii.

ACTIVITĂŢI:

 • colecţionează documentele necesare organizării în condiţii optime a activităţii de informare, documentare şi lectură la nivelul comunităţii locale;
 • identifică, colecţionează, conservă şi comunică documentele, indiferent de conţinutul şi de anul apariţiei lor ;
 • realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor în sistem tradiţional şi automatizat;
 • efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor în sistem tradiţional sau automatizat, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare;
 • efectuează operaţiuni de împrumut a documentelor pentru studiu, informare şi lectură la domiciliu sau în săli de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de evidenţă a activităţii zilnice ;
 • asigură servicii de informare comunitară şi generală;
 • efectuează activităţi de igienizare a spaţiilor de bibliotecă, de asigurare a condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, de protecţie şi pază a întregului patrimoniu;
 • întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii;
 • elimină periodic, din colecţii, documentele uzate fizic sau moral, în condițiile respectării legislației în domeniu;
 • organizează activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor bibliotecii şi a tehnologiei informaţiei (IT), precum şi prin realizarea unor acţiuni specifice de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, simpozioane etc., în scopul dezvoltării ofertei culturale locale;
 • organizează acţiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare ale utilizatorilor activi şi potenţiali;
 • iniţiază proiecte, programe şi forme de cooperare pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, formarea continuă a personalului şi atragerea unor surse de finanţare;
 • întocmeşte periodic statistica de bibliotecă.

PERSONALUL BIBLIOTECII se compune din personal de specialitate.

 

Atribuţiile şi competenţele personalului din Bibliotecă se stabilesc prin fişa postului, conform Organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către managerul instituţiei pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

COLECŢIILE BIBLIOTECII

 

Colecţiile Bibliotecii sunt formate din următoarele categorii de documente: cărţi, publicaţii seriale, documente cartografice, documente de muzică tipărite (partituri), documente audiovizuale (discuri, diapozitive, benzi magnetice, casete audio şi video, CD-uri, DVD-uri), documente grafice (gravuri, picturi, reproduceri de artă plastică, ex libris-uri etc.), documente electronice, documente fotografice sau multiplicate prin fotocopiere şi alte procedee fizico-chimice, ilustrate, afişe, documente arhivistice, alte categorii de documente, indiferent de suportul material.

Colecţiile Bibliotecii pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constitute în colecţii sau provenite din donaţii.

 În funcţie de vechimea, raritatea, unicitatea, provenienţa şi valoarea culturală, documentele aflate în condiţiile Bibliotecii au în condiţiile legii, statut de bunuri culturale de patrimoniu.

Colecţiile Bibliotecii se constituie şi se dezvoltă prin diverse forme de achiziţie: cumpărare (indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legi), donaţii, schimb interbibliotecar, transfer, sponsorizări .

Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii se face în sistem tradiţional şi automatizat, conform normelor biblioteconomice obligatorii pentru toate bibliotecile publice.

Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de pagini, sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar.

Biblioteca își dezvoltă continuu colecţiile de documente, conform Legii bibliotecilor, atât prin achiziţionarea periodică de titluri din producţia editorială curentă cât şi prin completarea retrospectivă a fondului, pentru a asigura o rată optimă de înnoire a colecţiilor.

Colecţiile din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor iar creşterea anuală a colecţiilor trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori.

În vederea asigurări accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, Biblioteca are obligaţia ca, în continuarea operaţiunilor de evidenţă,  să realizeze şi activităţile specifice de prelucrare curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţiile ei, prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat.

Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală, potrivit legii.

Bibliotecarii care au în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.

În cazuri de forţă majoră, precum şi mutări succesive, sedii şi locuri de depozitare improprii, incendii, inundaţii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care nu implică o răspundere personală, conducerea Bibliotecii dispune scoaterea din evidenţă a documentelor deteriorate sau distruse. Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral pot fi eliminate din colecţiile Bibliotecii, în condiţiile legii, după minimum 6 luni de la achiziţie, după verificarea stării documentelor de către o comisie internă de avizare a propunerilor de casare.

Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu 1 până la de 5 ori faţă de preţul astfel calculat, conform legislaţiei în vigoare.

Biblioteca întocmeşte şi aduce la cunoştinţa utilizatorilor :

serviciile oferite;

-  orarul de funcţionare al bibliotecii;

 - condiţiile în care se asigură accesul în bibliotecă și la colecţiile acesteia;

- obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi ordinii în Bibliotecă precum şi faţă de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu;

 - categoriile şi numărul maxim de documente ce vor fi împrumutate pentru consultarea la domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire;

 - sancţiunile ce se aplică utilizatorilor în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în regulamentul activităţii cu publicul;

 - alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor.

 

Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii  fac parte integrantă din Regulamentul Intern care trebuie adus la cunoştinţă utilizatorilor în momentul înscrierii la Bibliotecă.

 La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană, care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

Pentru utilizatorii minori, răspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu.

Utilizatorul titular răspunde de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi de nedeclararea pierderii acestuia prin anularea dreptului de împrumut la domiciliu sau, în funcție de gravitatea faptelor înregistrate, prin suspendarea definitivă a permisului.

Biblioteca poate organiza şi alte servicii specializate pentru persoanele dezavantajate sau cu deficienţe (bătrâni, copii instituţionalizaţi etc.), persoane private de libertate, nevăzători etc.

Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.

Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori,  se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat .

Sancţiunile menţionate se stabilesc şi se fac publice la începutul fiecărui an de către conducerea Bibliotecii.

Fondurile constituite din aplicarea fiecărei sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare ale Bibliotecii, fiind folosite de aceasta pentru dezvoltarea colecţiilor.

 

 ÎNSCRIEREA

Frecventarea Bibliotecii se face în baza încheierii Fişei contract de împrumut care constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea morală, materială şi penală, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate ori consultate precum şi a celorlalte bunuri materiale din sălile bibliotecii. Fişa contract de împrumut are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.                                                          Înscrierea are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în orașul Iernut sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanţi.                                                                                  Copii (până la 14 ani) se pot înscrie pe baza actului de identitate al unuia dintre părinţi sau al tutorelui.

Cetăţenii din alte județe şi cetăţenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a paşaportului pentru acces în sălile de lectură.                                                                       Împrumutul la domiciliu şi consultarea la sala de lectură sunt permise numai utilizatorilor înscrişi, conform prezentului regulament. Împrumutul se face personal şi cu asumarea responsabilităţii ce îi incumbă.                                                                                                             Din bunurile culturale comune pot fi împrumutate o dată maximum 4 unităţi biblioteconomice, în funcţie de gradul lor de solicitare, termenul de împrumut fiind:                                                               - 14 zile pentru cărți; termenul se poate prelungi încă de trei ori câte 14 zile, la cerere;              

- maxim 3 zile pentru documente din fondul de referință sau documente cu frecvenţă mare de circulaţie într-o anumită perioadă a anului. În acest caz, rămâne la latitudinea fiecărui bibliotecar de a stabili exact durata pentru care se aprobă împrumutul.

PĂSTRAREA ŞI RESTITUIREA DOCUMENTELOR ÎMPRUMUTATE

 

Utilizatorul este obligat să folosească cu grijă unităţile biblioteconomice împrumutate, să nu le deterioreze, să nu le piardă şi să le restituie în cadrul termenului stabilit la împrumutarea acestora.  Integritatea publicaţiilor solicitate va fi verificată de către utilizator în momentul împrumutului. Orice neregulă (pagini lipsă, decupaje, degradare fizică, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată bibliotecarului.

 Bibliotecarul care preia publicaţiile restituite de utilizator va verifica fiecare unitate biblioteconomică în parte. Pentru nereguli constatate se vor aplica sancţiunile prevăzute prin prezentul Regulament.

Sustragerea de documente din colecţiile Bibliotecii constituie contravenţie, pedepsindu-se conform legii.   

                                                                                                                                                Accesul în Bibliotecă este interzis oricărei persoane care prin comportament sau ţinută produce deranjarea publicului utilizator sau a personalului.                                                                      Constituie abatere de la prezentul Regulament și se soldează cu suspendarea Permisului de acces la serviciile Bibliotecii următoarele:

- refuzul de a completa și înmâna buletinele de cerere pentru împrumut la sala de lectură cu minim o jumătate de oră înainte de ora închiderii;

- refuzul de a preda bibliotecarului de serviciu la sală documentele consultate, cu minim 15 minute înainte de încheierea programului;

- refuzul de a respecta termenul prevăzut pentru ultima solicitare de împrumut a documentelor la domiciliu, care se face cu minim 15 minute înainte de încheierea programului;  

- refuzul de a permite bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din secţiile de acces al publicului pentru a depista eventualele sustrageri de documente de bibliotecă, în cazul în care există suspiciuni;

- nerestituirea documentelor împrumutate în starea în care au fost primite, deteriorarea sau distrugerea acestora prin decupări, sublinieri etc.;

- refuzul de a respecta activitatea de lectură şi studiu, păstrarea liniștii, ordinii și curățeniei în toate spațiile bibliotecii;

- schimbul documentelor între utilizatori, atât cele ce se studiază în sălile de lectură, cât și cele împrumutate la domiciliu;

- utilizarea telefoanelor mobile în sălile de lectură. În incinta Bibliotecii recomandăm utilizarea telefoanelor mobile în modul silenţios;

- distrugerea mobilierului Bibliotecii, a dotărilor existente, a pereților, grupurilor sanitare etc.;

- refuzul de a adopta o atitudine civilizată, ţinută vestimentară care să corespundă normelor de igienă;

- consumarea băuturilor alcoolice în interiorul bibliotecii;

- fumatul în locuri neamenajate în acest sens;

- accesul cu animale în incinta bibliotecii;

- introducerea unor materiale de propagandă sau lipirea de afişe fără autorizaţia bibliotecii;

- introducerea în bibliotecă a unor materiale inflamabile sau pirotehnice.

Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare document, în funcţie de durata întârzierii şi eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

Distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

 În perioada în care utilizatorul este restanţier, nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii. De asemenea, orice operaţie de împrumut se suspendă până la soluţionarea problemei restituirii sau despăgubirii bibliotecii.

 

REGULAMENT

PENTRU UTILIZAREA CALCULATOARELOR

OBŢINUTE PRIN PROIECTUL BIBLIONET, PENTRU ACCESUL GRATUIT LA INTERNET

 

 

 Prin calculatoarele obținute în cadrul programului Biblionet, Biblioteca  Orășenească Iernut oferă în mod gratuit:

- informare și documentare în reţeaua Internet;

- iniţiere şi asistare tehnică de specialitate pentru începători;

- iniţiere şi asistenţă de specialitate în orientarea utilizatorilor pentru accesarea:

- motoarelor de căutare;

- oportunităţilor on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite virtuale în biblioteci şi muzee, divertisment.

 

Biblioteca  Orășenească Iernut dispune de 5 calculatoare cu acces gratuit la Internet, aflate la dispoziţia utilizatorilor.

Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face în baza Fișei contract de împrumut ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă.

Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi ca utilizatori numai în prezenţa unuia dintre părinţi sau tutori legali.

Durata unei accesări a calculatorului peste de 1 (una) oră și se obţine prin completarea unui buletin de cerere, în baza permisului sau a prezentării cărții de identitate ori a altor acte doveditoare ale identității.

La expirarea timpului, dacă utilizatorul doreşte să mai obţină încă o perioadă de acces la internet, completează un nou buletin de cerere, numai cu condiţia să nu existe utilizatori care aşteaptă la rând pentru a solicita acces la internet.

Ţinând cont de numărul utilizatorilor, bibliotecarul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul unui utilizator la o singură utilizare pe zi, pentru a satisface cererile deja existente.

Calculatorul pentru public se oprește cu minim 15 minute înainte de ora închiderii bibliotecii.

Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de utilizator al calculatorului, acesta fiind parolat tocmai pentru a nu se instala programe sau jocuri ce pot virusa sau deteriora calculatorul.