E) PROGRAME REGIONALE AJUTOR DE STAT (DOAR SRL ) PENTRU JUDETELE ALBA, BRASOV , SIBIU, MURES, COVASNA , HARGHITA
UNDE SE DAU INTRE 250.000 SI 1.500.000 DE EURO NERAMRSABILI CU O COFINANTARE DE 25-30%
4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 29.09.2023, ora 12.00.
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 29.11.2023, ora 12.00.
Rata de cofinanțare
Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:
• Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de stat regional
Intensitatea maximă a ajutorului de stat (%)
Tip IMM Alba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu
Micro / Mică 70 60 60 60 70 60
Mijlocie 60 50 50 50 60 50
Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului de minimis este de 100%.
a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
5.1.1.2. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019
Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
Pentru investițiile care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi asupra imobilului (teren și clădire):
• drept de proprietate privată;
• drept de concesiune asupra unui bun aparținând proprietății publice;
• drept de superficie asupra terenului pe care urmează a se edifica o construcție obiect al
proiectului.
Pentru investițiile care nu includ lucrări de construcție ce sunt supuse autorizării, solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi asupra imobilului (teren și clădire):
• drept de proprietate privată;
• drept de concesiune;
• drept de superficie asupra terenului pe care este edificată o construcție ;
• drept de uzufruct;
• drept de folosință rezultat dintr-un contract de împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune;
Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat în localități din Regiunea Centru, România, situate în mediul urban sau rural în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, iar în cazul microîntreprinderilor în mediul urban.
În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:
• microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
• întreprinderi mici – au între 10 și mai puțin de 50 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
• întreprinderi mijlocii – au între 50 și mai puțin de 250 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
Categorii de investiții eligibile, finanțabile prin ajutor de stat regional:
• achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
• investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
• investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor;
• investiții în tehnici avansate de producție, investiții în achiziționarea unor brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, sau soluții tehnice ne-brevetate și valorificarea rezultatelor cercetării;

• achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/extinderea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri. Se vor avea în vedere inclusiv investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă).
Pentru codurile CAEN 5510, 5520, 5530 și 5590 sunt eligibile doar activitățile care NU se referă nemijlocit la cazare sau facilități de servirea mesei și băuturilor.


5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
Lista cheltuielilor eligibile cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
CAP. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului – finanțabile prin ajutor de stat regional
1.1. Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri / drumuri / alei / parcări / drenuri / rigole / canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă, descărcări de sarcină arheologică, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
1.2 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții – finanțabile prin ajutor de stat regional
Se includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități. care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție.
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – finanțabile prin ajutor de minimis
3.1. Studii
Se cuprind cheltuielile pentru studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție; raport privind impactul asupra mediului; studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției precum studii privind amprenta de mediu a produsului sau organizației cu scopul de a sprijini ecologizarea lanțului de aprovizionare, reducerea costurilor și identificarea acțiunilor pentru obținerea unei circularități mai ridicate.
3.2. Obținere avize, acorduri, autorizații
Se includ cheltuielile pentru:
• obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism,
• obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare,
• obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie,
• obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;

• întocmirea documentației cadastrale, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea imobilului în cartea funciară;
• obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;
• obținerea avizului de protecție civilă/PSI;
• certificarea sistemelor de management
• alte avize, acorduri și autorizații.
3.3. Proiectare și inginerie
Se includ cheltuielile efectuate pentru:
• elaborare documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției).
• pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor / reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;
3.4. Consultanță
Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
• plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora
• plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului,
• serviciile de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice.
3.5. Asistență tehnică
Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
• asistența tehnică din partea proiectantului (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;
• dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat, conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.
Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate în cadrul capitolului 3 sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a investiției de bază.
Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate în cadrul capitolului 3 sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a investiției de bază.
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază – finanțabile prin ajutor de stat regional
4.1 Lucrările de construcții și instalații
Se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere / modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze
naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului, conform cu descrierea activităților eligibile și a celorlalte condiții de eligibilitate prezentate la secțiunea 5.2 din prezentul ghid.
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
Se includ cheltuieli precum cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora, în măsura acestea sunt aferente unor utilaje, echipamente achiziționate în cadrul proiectului ce beneficiază de ajutor de stat.
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
Se includ cheltuieli precum: cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice și a celor incluse în instalațiile funcționale, achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului, sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare; surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; energia geotermală.
4.4 Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, dotări)
Se includ cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului, sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
ATENȚIE! Limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului prevăzută pentru sistemele care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțare are în vedere valoarea cumulată a cheltuielilor incluse la capitolul 4.3 și 4.4. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect și reprezintă doar maxim 10% din costurile eligibile ale investiției de bază, respectiv cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază. Activele trebuie să fie noi. Nu se acceptă finanțarea achizițiilor de active second-hand!

4.5 Active necorporale
Se includ cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
• trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
• trebuie să fie amortizabile;
• trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
• trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care primește ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.
Suma cheltuielilor prevăzute la capitolul 1 și subcapitolul 4.1 de mai sus nu poate depăși 50% din valoarea Capitolului 4 Cheltuieli pentru investiția de bază.
CAP. 5 Alte cheltuieli (aferente proiectelor cu lucrări) – finanțabile prin ajutor de stat regional
5.1. Organizare de șantier
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
Cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier, platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu, cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.2. “Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială”, cheltuielile aferente construcțiilor provizorii pentru protecția civilă.
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier
Se cuprind cheltuielile pentru:
• obținerea autorizației de construire/ desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;
• taxe de amplasament, închirieri semne de circulație,
• întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale,
• contractele de asistență cu poliția rutieră,
• contractele temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unitățile de salubrizare,
• taxă depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public,
• închirieri de vestiare/barăci/containere/ grupuri sanitare,
• cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la
terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.2. “Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială”.
• costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, paza șantierului
5.2. Comisioane, cote si taxe
Se cuprind, după caz:
• cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
• cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
• taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolul 4.1 din bugetul proiectului.
CAP. 6 Cheltuielile de informare si publicitate – finanțabile prin ajutor de minimis
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile MIV PR Centru 2021-2027 publicat pe site-ul www.adrcentru.ro și secțiunea 3.21 din prezentul Ghid
Plafon de cheltuială maximă – 7500 lei (fără TVA)
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – finanțabile prin ajutor de minimis
În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit vor confirma că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:
• necesare pentru realizarea proiectului
• prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului
• în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu;
• efectuate și plătite de beneficiar;
• plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate
• înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale
• în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate)
Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dubla finanțare a unei cheltuieli.

Sunt eligibile în limita a 5000 lei / trimestru (fără TVA) aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.
CAP. 8. Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială – finanțabile prin ajutor de minimis
Sprijină atingerea obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii. Acest capitol cuprinde:
8.1 Cheltuieli de instruire a personalului: tipurile de abilități includ următoarele:
• Abilități tehnice: abilități de rezolvare a problemelor, design, operare, reproiectare și întreținere a echipamentelor sau structurilor tehnologice, abilități IT profesionale
• Abilități de management: abilități în legătură cu planificarea afacerilor, conformare la reguli și norme de calitate, planificarea resurselor umane, alocarea de resurse
• Abilități antreprenoriale: abilități specifice pentru start-up-uri, precum managementul riscului, gândire strategică, abilități de relaționare, abilități de adaptare la provocări și cerințe multiple
• Abilități ”verzi”: abilități specifice pentru modificarea produselor, serviciilor sau operațiunilor determinate de schimbările climatice, cerințe sau reguli
• Alte abilități în afara celor descrise mai sus
Valoarea investițiilor în instruirea angajaților poate fi maxim 25% din investiția în echipamente, conform cap.4, punctele 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj si 4.4, – Dotări din cuprinsul prezentei secțiuni, în limita plafonului de minimis, dar nu mai mult de 100.000 lei.
8.2 Cheltuieli specifice privind activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentru proiectele care prevăd investiții de acest tip)
• Cheltuieli de deplasare
• Cheltuieli de cazare
• Diurnă
• Cheltuieli cu taxe de participare
• Cheltuieli cu achiziția de expertiză specializată
• Cheltuieli de organizare de evenimente
Acțiunile de cooperare finanțate în cadrul acestui apel trebuie să reprezinte acțiuni concrete de cooperare, fiind excluse activitățile care implică doar participarea la evenimente de tipul târguri sau expoziții.
Atenție!
Decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri reale.

TEL 0744384321
col(R)ing Balici Mihai
Bucuresti