Informații publicate în conformitate cu Anexa nr.1 a Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ:

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;

c) Problemele de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale:

Transparența decizională:

d) Procesele-verbale ale ședințelor de consiliu local 

e) Publicarea declarațiilor de căsătorie

f) Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară:

Anunțuri și comunicate de presă