Nr. crt. Tip document Titlu Data  
1. Proces-verbal Proces-verbal incheiat azi 20.03.2017 cu coazia sedintei ordinare a Consiliului Local Iernut, judetul Mures 20.03.2017 Descarca
2. Hotararea nr. 39 Utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2017 20.03.2017 Descarca
3. Hotararea nr. 40 Aprobarea bugetului local al anului 2017 20.03.2017 Descarca
4. Hotararea nr. 41 Aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Iernut 20.03.2017 Descarca
5. Hotararea nr. 42 Validarea dispozitiei Primarului Orasului Iernut nr. 915/20.03.2017 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Iernut 20.03.2017 Descarca
6. Hotararea nr. 43 Aprobarea reducerii de la plata taxei speciale de salubritate pentru persoanele prevazute la art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 20.03.2017 Descarca
7. Hotararea nr. 44-50 Aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor la bugetul local 20.03.2017 Descarca
8. Hotararea nr. 51 Aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asocitatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA INVEST MURES" 20.03.2017 Descarca
9. Hotararea nr. 52 Modificarea HCL nr. 43/29.03.2016 privind constituirea la nivelul orasului Iernut a ,,Comisiei locale de ordine publica" 20.03.2017 Descarca
10. Hotararea nr. 53 Modificarea si completarea Regulamentului privind inregistrarea si radierea vehiculelor supuse inregistrarii aprobat prin HCL nr. 92/2011 20.03.2017 Descarca
11. Hotararea nr. 54 Modificarea Anexei nr. 1 la HCL Iernut nr. 84/28.11.2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017 20.03.2017 Descarca
12. Hotararea nr. 55 Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Iernut 20.03.2017 Descarca
13. Hotararea nr. 56 Actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al orasului Iernut 20.03.2017 Descarca
14. Hotararea nr. 57 Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Iernut 20.03.2017 Descarca
15. Hotararea nr. 58 Aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor si serviciilor de piata de pe raza orasului Iernut 20.03.2017 Descarca
16. Hotararea nr. 59 Aprobarea schimbarii destinatiei imobilului inscris in CF nr. 53392 Iernut cu destinatie de gradinita in imobil cu destinatia ,,Institutie de invatamant preuniversitar-Scoala clasele 0-IV" 20.03.2017 Descarca
17. Hotararea nr. 60 Alegerea Presedintelui de Sedinta al Consiliului Local Iernut pentru urmatoarele 3 luni 20.03.2017 Descarca
18. Hotararea nr. 61 Inscrierea provizorie in Cartea funciara a orasului Iernut a unor bunuri imobile apartinand Orasului Iernut 20.03.2017 Descarca

Inapoi