Buletin informativ in conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 •     Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
 •     Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 •     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 •     Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 •     Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
 •     Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
 •     Legea 571/2003, privind Codul fiscal
 •     Legea 53/2003, Codul Muncii

b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor autoritatii sau institutei publice

    b1) Organigrama institutiei
    b2) Regulamentul de organizare si functionare
    b3) Programul de functionare:

Luni - Joi 7:00 - 15:30
Vineri 7:00 - 13:00

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

dl. Nicoara Ioan - Primar

dl. Marginean Vasile - Viceprimar

d-na. Dordea Laura - Secretar

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, Cod Postal 545100, Judetul Mures

Telefon: 0265-471 410, Fax: 0265-471 376

E-mail: email primaria iernut

e) audiente

 Primar

Nicoara Ioan

Miercuri

Audiente pe sate

 Luni 

Audiente Primarie

10:00 - 12:00

Viceprimar

Marginean Vasile

Luni, Miercuri, Joi Audiente pe sate
Marti, Vineri

Audiente Primarie

08:00 - 10:00

Secretar

Dordea Laura

 Marti-Vineri

Audiente Primarie

10:00 - 12:00

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

g) programele si strategiile proprii

h) lista cuprinzând documentele de interes public

i) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 •     dispozitiei ale primarului;
 •     proiecte de hotarâri;
 •     instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 •     note de discutii;
 •     referate de aprobare;
 •     fise de audienta;
 •     protocoale;
 •     rapoarte;
 •     studii;
 •     analize;
 •     prognoze;
 •     proiecte de strategii;
 •     scrisori sau adrese;
 •     materiale de specialitate;
 •     fise de proiect;
 •     contracte de achizitie publica;
 •     procese-verbale;
 •     adrese;
 •     observatii si propuneri;
 •     avize;
 •     planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 •     planul urbanistic general;
 •     certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 •     autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 •     autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 •     date de stare civila ;
   

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 •     reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 •     plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.